lc3b4-gan-hay-cc3b2n-ge1bb8di-lc3a0-lc3b4-khan-lc3a0-nhe1bbafng-con-se1bb91-c491c3a3-trong-me1bb99t-the1bb9di-gian-dc3a0i-khc3b4ng-xue1baa5t-hie1bb87n

Lô gan hay còn gọi là lô khan là những con số đã trong một thời gian dài không xuất hiện